İnova
MENÜ

KVKKHasta Aydınlatma Metni

İncele

 


Pazarlama Açık Rıza Beyan Formu

İncele

 

HASTA AYDINLATMA METNİ

Türk kanunlarına göre kurulmuş, Pınar Mah. 4005 Sok. No:1 Merkez/AKSARAY adresinde bulunan İNOVA HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.”) , bundan sonra İNOVA HASTANESİ olarak anılacaktır.

 

Özel İnova Hastanesi olarak başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin ağıdaki ıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

         

        1.     HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ


Kişisel veri işleme yöntemlerimiz, web sitemiz üzerinden, telefon veya e-posta aracılığıyla, anketlerimize katıldığınız veya bizimle başka herhangi bir şekilde etkileşimde bulunmanızdır. Bu kapsamda, size ait işlediğimiz kişisel veri kategorileri şunlardır:

·       Kimlik bilgileri (ad-soyad, TC kimlik no, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, cinsiyet, medeni hal vb)

·       İrtibat bilgileri (telefon numarası, mail adresi, ikamet adresi vb.)

·       Hesabın oturum açma bilgileri ve otomatik olarak toplanan elektronik veriler(Oturum açma kimliği, şifresi ve diğer güvenlik kodları, gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri vb.)

·       Kimliğinizi belirleyebilecek resimler ve/veya videolar

·       Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz

·       Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız (anket)

·       Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız

·       Özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz

·       6283 sayılı Yasa ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa’sının 67. Maddesi uyarınca biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması amacı ile avuç içi  taraması  (  Özel  İnova  Hastanesi  tarafından  saklanmamakta  olup  drudan  Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmaktadır)

·       Olay yönetim ve güvenlik bilgisi (güvenlik amaçlı kamera kaydı vb.)             2.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMACI

            Size iyi bir hizmet sunabilmek için bazı kişisel verilerinizi işleyip aktarma amaçlarımız aşağıdaki gibidir;

        ·       Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

        ·       İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kurulları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

        ·       Yeni doğan bebek bildirimi

        ·       Hasta Hizmetleri, Mali İşler lümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu         kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

        ·    Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

        ·       Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,

        ·       Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla araştırma ve analiz yapılması,

        ·       İlaç ve tıbbi cihaz gereksiniminin tespit edilmesi ve temini,

        ·       Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

        ·       Hast Hizmetleri Mal İşle lümleri   tarafında hizmetlerimi karşılığınd faturalandırma yapılması,

        ·       Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

        ·       Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

        ·       Açı rız onayı   vermeni halinde Pazarlama,   Medy v İletişi işlerini yürülmesi, kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi,

        ·       Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

 

    Kişisel verileriniz, gerektiği ölçüde ve amaçla sınırlı olmak kaydıyla

Yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek için

·       Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,

·       Sosyal Güvenlik Kurumu,

·       Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

·       Nüfus Genel Müdürlüğü,

·       Türkiye Eczacılar Birliği,

·       Adli makamlar

Özel sağlık sigortası işlemleri ve finansmanı için

·       Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri) Tıbbi teşhis ve tedavi için

·       İş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,

·       Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,

·       Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz, İle paylılmaktadır.

3.     Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde hastanemizden hizmet aldığınız durumda otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, başta ÖZEL İNOVA HASTANESİ düzenlemeleri doğrultusunda KVKK madde 5/2 ve 6/3’de yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 

·       KVKK madde 5/2 uyarınca; Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

·       Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki

geçerlilik   tanınmayan   kişinin kendisinin     ya   da   bir   başkasının    hayatı   veya    beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

·       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

KVKK madde 6/3 uyarınca Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhası

            Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve             sonrasında tamamen KVKK’ ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

 

5. Kişisel Verilerin Güvenliği

            Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve             kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri             de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

           Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca haklarınız;

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel    verilerinizin    işlenme    amacını    ve    bunların    amacına    uygun    kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       Kanunun    7.    maddesinde    öngörülen    şartlar    çerçevesinde    kişisel    verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca, Özel İnova’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna şirketimizin www.inovahastanesi.com adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

 

 

Veri Sorumlusu: Özel İnova Hastanesi

Adres: Pınar Mah. 4005 Sok. No:1 Merkez/AKSARAY

Tel: 0382 212 54 54

Web/ mail: www.inovahastanesi.com / inova@inovahastanesi.com

 

 

Okudum, anladım.

Adı, Soyadı:

Tarih/ İmza
MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN PAZARLAMA AMAÇLI İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

Türk kanunlarına göre kurulmuş,nar Mah. 4005 Sok. No:1 Merkez/AKSARAY adresinde bulunan İNOVA HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.”) , bundan sonra İNOVA HASTANE olarak anılacaktır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz Özel İnova Hastanesi olarak müşterimiz olmanız nedeniyle, birtakım kişisel verileriniz gereğince işlenmektedir. Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla kullanılabilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/1’de yer alan İlgili kişinin açık zasının varlığı çerçevesinde işlenmektedir. Bu konuda gerekli aydınlatma tarafınıza yapılmıştır.

Aşağıda sıralanan kişisel verileriniz pazarlama amacı ile kullanıldığında açık rızası alınması zorunlu olan kişisel verilerinizdir:

Ad-soyad

Telefon no

Elektronik posta adresi

Sayılan kişisel verileriniz pazarlama, reklam ve tanıtım amacı ile temel hak ve özrlüklerinize zarar verilmemesi şartıyla ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla kayıt altına alınıp işlenmektedir. Verilmiş olan rızanın geri alınması durumunda verilerinizin artık pazarlama, reklam ve tanıtım için kullanılmayacağını belirtmek isteriz.

Özel İnova Hastanesi‘nin yukarıda yer alan kişisel verilerimi pazarlama, reklam ve tanıtım amacı ile kaydedip işlemesine ve tarafıma SMS, telefon, elektronik posta ve benzeri iletişim kanalları vasıtasıyla bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesine onay veriyorum. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini ve haklarımı okudum ve anladım.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz.

 

Kabul Ediyorum   

 

Kabul Etmiyorum

 

Veri Sahibi;

Adı-Soyadı  :                             

Tarih              :        /    / 20...

İmza              :                            

Acil Çağrı Hattı

Acil Çağrı Hattı

Acilen tıbbi servis saatinin dışında bir doktora ihtiyacınız varsa, acil servis için acil randevu numarasını arayın.

Sizi Arayalım Whatsapp Destek